ข่าวและกิจกรรม

12th Educational Course for Hematology Trainees

   

12th Educational Course for Hematology Trainees

วันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด จังหวัดนนทยุรี

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561
 

09.00-16.00

One Day BMT Course “Overview of hematopoietic stem cell transplantation” [go to page]

 

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561                                            

เวลา

หัวข้อและวิทยากร

08.00-08.30

Laboratory diagnosis of thalassemia                  พญ. พิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ 

08.30-09.00.

Cancer genetics and epigenetics                       นพ. พงษ์เทพ วิบูลย์จันทร์ 

09.00-09.30.

Molecular techniques in hematology                 นพ. พลภัทร โรจน์นครินทร์ 

09.30-10.00.

Hemostatic mechanisms                                 พญ. อำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์ 

10.00-10.30.

พัก

10.30-12.00.

 Symposium: Interesting cases with anemi

 

 Moderator: นพ. ไตรโรจน์ ครุฑเวโช

 

  • พญ. จิตติมา  ศิริจีระชัย 

 

  • พญ. นงลักษณ์  คณิตทรัพย์ 

 

  • พญ. สมใจ กาญจนาพงศ์กุล 

12.00-13.00.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30

 Symposium: Perplexing cases with bleeding and thrombosis    

 

Moderator:  นพ. วิชัย ประยูรวิวัฒน์

 

  • พญ. ดารินทร์ ซอโสตถิกุล 

 

  • นพ. ธีระ ฤชุตระกูล 

 

  • นพ. พันธุ์เทพ อังชัยสุขศิริ 

14.30-15.00

Hematomorphology   - Quiz          นพ. วิชัย ประยูรวิวัฒน์  และ นพ. รชต ลำกูล

15.00-15.30

พัก

15.30-17.00

กิจกรรม Walk rally   แบ่ง Resident/Fellow  เป็น 8 กลุ่ม x 8 คน   มีอาจารย์ประจำ กลุ่มละ 2-3 คน

18.30-20.00

รับประทานอาหารเย็น  และสันทนาการ-การแสดงของ Resident/Fellow

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม2561

เวลา

หัวข้อและวิทยากร  -  ADULT

หัวข้อและวิทยากร  -  PEDIATRIC

08.00-08.30

เฉลย Hematomorphology                                นพ. วิชัย ประยูรวิวัฒน์ และ นพ. รชต ลำกูล

08.30-09.00

Acute Leukemia

พญ. จันทราภา ศรีสวัสดิ์ 

Retinoblastoma and Germ cell tumors

พญ. กลีบสไบ สรรพกิจ

09.00-09.30

Lymphoma

พญ. ลลิตา นรเศรษฐ์ธาดา

Hemophagocytic Lymphohistiocytosis (HLH)

นพ. ปัญญา เสกสรรค์ 

09.30-10.00

Plasma cell disorders

พญ. พิมพ์ใจ นิภารักษ์

Chemotherapy adjustment

นพ. สุรพล เวียงนนท์ 

10.00-10.30

พัก

พัก

10.30-11.00

Myeloproliferative neoplasms

นพ. พงษ์เทพ วิบูลย์จันทร์ 

Supportive care

พญ. กวิวัณณ์ วีรกุล 

11.00-11.30

Transfusion medicine                                     พญ. ศศิธร เพชรจันทร 

11.30-12.00

Successful research                                       นพ. สุรเดช หงส์อิง

12.00

ปิดประชุม และรับประทานอาหารกลางวัน


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977