ข่าวและกิจกรรม

13th Refresher Course for Hematologists

13-14 มกราคม 2561 ณ แกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561

09.50-10.00 น.

นายกสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงานประชุม

10.00-10.30 น.

Venous thromboembolism           Download

นพ. วิชัย ประยูรวิวัฒน์          

10.30-11.00 น.

Acute myeloid leukemia         Download

พญ. พิมพ์ใจ นิภารักษ์                                                           

11.00-11.30 น.

Multiple myeloma      Download

พญ. ปณิสินี ลวสุต

11.30-12.00 น.

Non Hodgkin lymphoma        Download

นพ. กฤษฎา วุฒิการณ์

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน                                               

13.00-13.30 น.

Immunotherapy          Download

นพ. เอกพันธ์ ครุพงศ์

13.30-14.00 น.

Hodgkin lymphoma

พญ. ดาวลดา คงกับพันธ์

14.00-14.30 น.

Chronic lymphocytic leukemia          Download

นพ. เอกรัฐ รัฐฤทธิ์ธำรง

14.30-15.00 น.

Myelodysplastic syndrome         Download

พญ. จันทนา ผลประเสริฐ

15.00-15.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง                                                    

15.30-16.00 น.

Consultative hematology     Download

นพ. เอกพล อัจฉริยะประสิทธิ์

16.00-16.30 น.

Stem cell transplantation          Download

พญ. สุลดา ภู่เกียรติ

16.30-17.00 น.

Pediatric hematologic malignancies      Download

นพ. สุรเดช หงส์อิง

วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561

เวลา

หัวข้อและวิทยากร

08.30-09.00 น.

Bone marrow failure          Download

พญ. เจน เจียรธนะกานนท์

09.00-09.30 น.

Thalassemia          Download

นพ. วิปร วิประกษิต

09.30-10.00 น.

Bleeding disorders          Download

นพ. ธนาวัฒก์ รัตนธรรมเมธี

10.00-10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง    

10.30-11.00 น.

Acute lymphoblastic leukemia       Download

           นพ. กานดิษฎ์ ประยงค์รัตน์          

11.00-11.30 น.

Myeloproliferative neoplasms/Chronic myeloid leukemia

             นพ. ต้นตนัย นำเบญจพล       Download

11.30-12.00 น.

Therapeutic apheresis          Download

พญ. ศศินี ฮันตระกูล

download กำหนดการ


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977