ข่าวและกิจกรรม

Thai Myeloma Working Group Educational Day 2017 “Myeloma Day” วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560

Thai Myeloma Working Group Educational Day 2017

Myeloma Day

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560

ณ ห้องประชุมพรจำนันท์  พิศกนก ชั้น17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

เวลา                      หัวข้อ

09.00 – 09.05 น.  กล่าวเปิด

                               รศ.นพ.วีระศักดิ์ นาวารวงศ์

09.05 – 09.45 น.  Pathophysiology of  plasma cell dyscrasia

                                อ.นพ. เอกพันธ์ ครุพงศ์

09.45 – 10.25 น.  Pharmacology of anti-myeloma agents

                                อ.พญ.ดาวลดา คงกับพันธ์

15 min                  Q&A, mini-break             

10.40 – 11.20 น.  Induction therapy in transplant eligible patients

                                พอ.รศ.นพ. ต้นตนัย นำเบญจพล  [download]

11.20 - 12.00 น.   Consolidation and maintenance in transplant eligible patients

                                 อ.พญ. ธีรยา พัววิไล [download]

10 min                  Q&A     

12.10 -13.00 น.    Luncheon symposium 1: Paradigm shift in hematology : the role of immunotherapies in multiple myeloma treatment  [download]

                                  อ.นพ. อาจรบ  คูหาภินันท์                              Moderator: อ.พญ.ธีรยา  พัววิไล

13.00 – 13.40 น.   Luncheon symposium 2: Role of the second generation PI on relapsed multiple myeloma patients

                                  อ.นพ. เอกพันธุ์  ครุพงศ์                             Moderator:

13.40 – 14.20 น.  Treatment for non-transplant eligible patients

                                  ผศ.นพ. เอกรัฐ รัฐฤทธิ์ธำรง [download]

14.20 – 15.00 น.  Other plasma cell dyscrasia

                                  อ.นพ. อาจรบ คูหาภินันทน์ [download]

15.00 – 15.15 น.  Q & A, กล่าวปิด 

                                  อ.พญ. ธีรยา พัววิไล


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977