ข่าวและกิจกรรม

โปรแกรมทัศนศึกษาจังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา UPDATE 21/9/2017

Download เอกสาร

**Update 21/9/2017**


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977