ข่าวและกิจกรรม

 Interhospital Hematology Conference 

สาขาวิชาโลหิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

 ขอเชิญเข้าร่วม    Interhospital Hematology Conference

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2560  เวลา 13.00 – 15.00 .

 

ณ  ห้องประชุมวีกิจ  วีรานุวัตติ์ ชั้น 4   ตึกอัษฎางค์ โรงพยาบาลศิริราช


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977