ข่าวและกิจกรรม

ประชุมวิชาการประจำปี สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 50 “New Horizons in Hematology”

Download ตารางการประชุม <-----Click

Download ใบลงทะเบียน<------ Click

Download ใบลงทะเบียน (MS word version)<------ Click

Download Abstract submission form <----- Click

Download Abstract submission form  (MS Word version) <----- Click

Download ใบจำนงขอออกบูธและสนับสนุนกิจกรรม<---- Click


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977