ข่าวและกิจกรรม

BRIDGING THE GAP 2017 (BTG 2017)

ใบลงทะเบียนสามารถ download ได้ที่นี่ 

Scientific Agenda download ได้ที่นี่ 


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977