ข่าวและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการโลหิตวิทยาเชียงใหม่ Chiang Mai Hematology Conference [CHC] 2015 From the evidence to experience sharing โรงแรมอีสติน ตัน เชียงใหม่

 


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977