ข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมงาน ประชุมวิชาการโลหิตวิทยาสัญจร ครั้งที่ 11???????? 11 


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977