ข่าวและกิจกรรม

ภาพงานประชุม 4th TSH International Symposium "Palliative Care: Wisdom of the East" 

คลิกเพื่อชมภาพงานทั้งหมด <-------   คลิก


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977