ข่าวและกิจกรรม

??????????????    Interhospital Hematology Conference

?????????????????? ?????????????????????????? ??????? ????????????????????????????       

 ??????????????    Interhospital Hematology Conference

??????????? 1 ??????? ?.?.2558  ???? 13.00 – 15.00 ?.

 


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977