ข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญร่วมงาน Life Live with Love Hemophilia Day 17th วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558 เวลา 08.30-12.00 น. ณ


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977