ข่าวและกิจกรรม

ข่าวปะชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ โครงการ การวินิจฉัยและจัดทำทะเบียนผู้ป่วยโรคเกล็ดเลือดต่ำ และมีขนาดใหญ่ 

 
Prof. Shinji Kunishima

Nagoya Medical Center

 

Prof. Takashi Sekine

Toho University

•เนื่องด้วยโครงการ  การลงทะเบียนผู้ป่วยโรคเกล็ดเลือดต่ำและมีขนาดใหญ่ จะมีการจัดประชุมวิชาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเกล็ดเลือดต่ำ และ โรค Myosin heavy chain 9 disorder (MYH9 disorder) โดยมีวิทยากรจากประเทศญี่ปุ่น 2 ท่านเข้าร่วมการบรรยาย และ ฝึกทางห้องปฏิบัติการในการวินิจฉัยผู้ป่วยโรค MYH-9 disorder โดยการตรวจ immunofluorescenseและ mutation analysis
•การประชุมครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ช่วงคือ การบรรยายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 การฝึกปฏิบัติการ ในวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2558 สามารถรับผู้เข้าฟังบรรยายได้ 100 ท่าน และฝึกทางห้องปฏิบัติการได้ 10 ท่าน การประชุมครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีวิธีลงทะเบียนดังนี้

  - ผ่านทาง www.imcpcthailand.com

  - Line ID: imcpc.thailand

  จึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมได้ที่ อาคาร 1 ชั้น 8 ห้องประชุม ม.ร.ว.จันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนน พระราม 6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ถ้ามีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ โทร. 02-2011749  

link web  หน้าลงทะเบียน

http://www.bkkneonatology.com/register/regis3.php


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977