ข่าวและกิจกรรม

ตารางอบรมระยะสั้นโลหิตวิทยา Theme: Common blood disorders for internists: How we treat ณ ห้องประชุมพรหมทัตตเวที (312/2) อาคาร อปร ชั้น 3


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977