ข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญร่วมงาน โลหิตวิทยาพบประชาชน ครั้งที่ 6 เรื่อง "อัมพาต อัมพกษ์ ป้องกันและรักษาหายขาดได้"


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977