ข่าวและกิจกรรม

การภาวนา เพื่ออุทิศกุศลแด่ผู้ล่วงลับ อันเป็นที่รัก

http://thaipog.net/news_detail.php?i=32bb90e8976aab5298d5da10fe66f21d

ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977