ข่าวและกิจกรรม

On behalf of the Asia Pacific Blood and Marrow Transplantation Group and the Thai Society of Hematology, we have a great pleasure to invite you to attend the 15th Congress of Asia Pacific Blood and Marrow Transplantation (APBMT2010)

On behalf of the Asia Pacific Blood and Marrow Transplantation Group and the Thai Society of Hematology,
we have a great pleasure to invite you to attend the 15th Congress of Asia Pacific Blood and Marrow Transplantation (APBMT2010)
which will be held in Phuket, Thailand during October 29-31, 2010.

The APBMT Congress offers a comprehensive presentation of latest research both in clinical and basic sciences as well as state of the art education sessions. Oral and poster presentation sessions offer the opportunities for your scientists to present their work and may lead to further collaborations.

Thailand has much to offer visitors including our historic culture, exotic islands, world famous cuisine,
and vibrant night life. You would enjoy the warm hospitality of Thai people.
We look forward to welcoming you in Phuket in October 2010 and we are confident that APBMT 2010
will be your unforgettable scientific and social experiences.

 

Saengsuree Jootar
President

Tanin Intragumtornchai
Co-President


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977