ข่าวและกิจกรรม

ภาพ การประชุมวิชาการโลหิตวิทยาสัญจร ครั้งที่ 10 

สามารถชมภาพและ download รูปเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977